एम्बुलेन्स लिलाम बिक्रीको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना :-

0
15

यस् संस्थाबाट सन्चालित एम्बुलेन्स गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गरिने भएकोले इच्छुक ब्यक्ती, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुहुन सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here