Monthly Archives: March, 2024

एम्बुलेन्स लिलाम बिक्रीको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना :-

यस् संस्थाबाट सन्चालित एम्बुलेन्स गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गरिने भएकोले इच्छुक ब्यक्ती, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५...