पद्पुर्ती सम्ब्नधी सुचना :- – nepa.coop.np

पद्पुर्ती सम्ब्नधी सुचना :-

यस नेपा: बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. इटहरी,धरान रोड सुनसरी को मिति २०७७ /०४/०५ गते बसेको संचालक समितिको निर्णय अनुसार यस सस्थामा रिक्त रहेको देहाय बमोजिम पद मा योग्यता पुगेका इच्छुक उमेद्वार हरुबाट आवेदन आवहान गरिन्छ।

Facebook Comments Box