बचतको ब्याज दर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना :— – nepa.coop.np

बचतको ब्याज दर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना :—

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।
बचतको ब्याज दर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना :—
यस् नेपा: बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संचालक समितीको मिती २०७८-११-२७ मा बसेको बैठकको निर्णयानुसर यस् संस्था द्वारा सन्चालित बचतको ब्याज दर मिती २०७८-१२-०१ देखी संलग्न सुचना बमोजिम लागु हुने ब्यहोरा सबै शेयर सदस्य ज्युहरुको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *