मुल्यांकन कर्ता सुचिकृत हुनको लागि आवेदन पेस गर्ने बारे सूचना – nepa.coop.np

मुल्यांकन कर्ता सुचिकृत हुनको लागि आवेदन पेस गर्ने बारे सूचना

यस नेपा: बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. इटहरी,धरान रोड सुनसरी को नाममा पारित हुने चल /अचल सम्पति, मेसिनरी र गैर बैङ्किङ्ग सम्पतिको मुल्यांकन गर्न मुल्यांकन कर्ता सुचिकृत हुनको लागि आवेदन पेस गर्ने बारे सूचना !

( प्रथम पटक परकसित मिति २०७७/१२/१७)

सूचना हेर्नुस

Facebook Comments Box